Nyheter

Sjösäkerhetsutbildning på Öckerö Marina Center

Just du kan bli uttagen till sjösäkerhetsutbildning på

Öckerö Marina Center!

 

Västkustens Båtförbund (VBF) ordnar årligen sjösäkerhetsutbildningar via ÖMC för båtklubbarnas medlemmar. I år har vi två utbildningsomgångar (2017-05-20) höstens datum är ännu ej bestämd.

Utbildningsinnehåll i korthet:

– Akutsjukvård           – Hjärt o Lungräddning,                                                – Hjärtstartare

– Säk. utr ombord       – Brandbekämpning

– Person i vatten         – Nödbloss/raketer

– Gasol ombord          – Utr för nödkommunikation

Utbildningen bekostas av VBF 1250:- (men ifall du blir uttagen, uteblir och ingen reserv hinner kallas in debiteras du 500 kronor).

 

Anmälan

Anmälan via mail till bj@vastkustensbf.se, skriv ditt namn, klubb, tfn, mail adress samt om du vill gå   den 20 maj  eller till hösten. Skriv också ifall du eventuellt kan tänka dig ställa dig på en reservplats.  För mer information kontakta Birgitta Jacobsson, 0707-310233. Sista anmälningsdag för den 20/5 är 17/5-2017

Information från styrelsen mars 2017

Då har styrelsen genomfört 2017-års två första styrelsemöte, och vill efter det informera medlemmarna vilka punkter som varit på agendan och vilka beslut som tagits.

 • swish konto kommer att införskaffas, för att underlätta betalningar och ge mindre kontanthantering
 • det finns ett mindre antal medlemmar som har skulder till KMS, ordf. arbetar med det
 • det finns ett antal båtplatser som är sålda med index, styrelsen misstänker att fler än de som verkligen har en ”indexplats”, tror sig ha en sådan. Vi ber de medlemmar som känner osäkerhet i frågan, tag kontakt med hamnkaptenerna och fråga!
 • Vår gummibåt är i bra skick och kommer att förses med ny motor, 9,9 hk. I huvudsak en servis till ungdomsverksamheten
 • Aktuell statistik genomgicks
 • Trämellandelar på bryggor i södra byts ut
 • Wirelås på h-bryggan utbytta
 • 2 st nya betalkortsläsare är införskaffade
 • Kommunen har kontrollerat våra brunnar, vattnet är tjänligt, provtagning kommer att ske med jämna tidsintervaller
 • Tidigare har FELAKTIGT meddelats att vaggor och vagnar hanteras av klubben på helger, detta är FEL. Vaggor och vagnar hanteras INTE på helger!
 • Trucken har fått nya däck, drygt 50000:-
 • Förslag har väckts att ha en ”avvikande” färg på båtdekalerna. Enligt vår tryckare går det inte att genomföra detta på ett bra sätt, tyvärr!
 • Ny underhållsplan för hamnen är under utarbetande
 • Tyvärr har vi haft inbrott i hamnen, motorer har blivit stulna. Undersökning pågår, vad göra? Bättre stängsel, kamera eller vad?
 • Nya vågbrytaren på S-bryggan är på plats, i och med att vågrytaren ligger längre ut än gamla, kommer en ytterligare båtplats att kunna säljas
 • Verandan klubbhuset i södra är i stort sätt färdigreparerad, inglasning av den samma är i upphandlingsskedet.
 • HJÄLP! Vi kommer i sommar att uppmuntra ungdomsverksamheten, för detta behöver vi komma åt lediga jolleställ. Vi har ånyo konstaterat att där ligger ett flertal jollar som ”har gjort sitt”. Du som vet med dig att du har något där du inte använder

HJÄLP TILL ATT FÅ UNDAN!

 • Nytt miljöhus och förlängning av mastförråd i norra är i upphandlingsskedet.
 • Vad göra med vårt IT-system är alltid en diskusionspunkt.
 • Vi söker någon medlem som kan/vill bli KMS MILJÖOMBUD, hör av Dig!
 • Disciplinen med genomförandet av vakttjänst måste bli bättre. Under 2016 var det 31 st medlemmar som bara uteblev. Regelverket ger vid handen att det utgår en avgift för detta på 1000: -, men regelverket säger också att ett sådan uppförande kan vara underlag för att mista sin rätt att inneha en båtplats. Detta beteende är MYCKET OSOLIDARISKT mot sina klubbmedlemmar och båtgrannar. Styrelsen har beslutat att vara mycket observanta på detta beteende, och den som gör enligt ovan kommer att bli kontaktad!
 • KMS har en sk METODHANDBOK, som under en tid tyvärr levt ett anonymt liv. Två av styrelsens medlemmar är i färd med att läsa/gå igenom densamma, och komma med förslag på uppdatering så att vi får ett ”levande aktuellt dokument”
 • Funktionärsträff, för förtroendevalda, genomfördes den 6 mars, det var 42 närvarande. Styrelsen upplevde att det blev ett bra möte.
 • Hamnens egna båtar är inte i bästa skick. Vi har i årets budget pengar för att köpa något nytt. Det är i stort sätt tre intressen i hur skall den se ut? Hamnverksamheten har sina, tävlingssektionen har sina och ungdomssektionen har sina. Det har vid gemensamt möte tagits fram förslag, nu är det upp till styrelsen att behandla detta på kommande möte.
 • Viktigt att vi alla medlemmar förstår att vi är en medlemsägd förening och därmed bedriver allmännyttig verksamhet och att föreningen inte drivs med vinstintresse
 • Vår prissättning på framför allt köp/hyra båtplatser diskuteras ofta. Detta är en stor fråga, varför styrelsen beslutat att ta ett styrelsemöte, före kommande årsmöte, och då bara ha denna fråga på agendan.
 • Uthyrning av andrahandsplatser är också en ständigt återkommande fråga. Det finns ungdomar som står i kö och vill köpa båtplats, det är ett jobbig administrativ arbete med detta osv. Det finns många båtplattsägare som hyrt ut sin båtplats i 5 år eller mer.
 • Vi ber ALLA MEDLEMMAR att förvissa sig om att hen har rätt uppgifter om sig själv i klubbens medlemsregister, det är ”knöligt” att söka någon och inget stämmer mer än namnet!

Till sist;

 • Det drar ihop sig till sjösättning, MYCKET TREVLIGT, men låt oss nu all hjälpas åt med det självklara, tänk på hur Du parkerar din bil, kom i tid när det är dags, och inte minst TA HAND OM DITT MATERIAL och STÄDA EFTER DIG!!!
 • Osäker på något ? FRÅGA !
 • Nu ser vi alla fram mot en BRA SJÖSÄTTNINGSVÅR och SJÄLVKLART EN BRA BÅTSOMMAR

Vid Pennan För Styrelsen

Stig H
ordförande

Söndagsseglingar hela våren

Söndagar kl. 16.00-18.00 från 21 maj-midsommar. Ta med din kompis, barn och barnbarn och era jollar så får ni hjälp att komma ut på vattnet en timme eller två. Vi hittar på olika aktiviteter beroende på vind och deltagare; manöverträning, lägger ut bojar att runda, gör en utflykt och säkerhetsövningar. Ledare och säkerhetsbåt finns på plats och ytterligare vuxna medhjälpare är välkomna både på land och i båt. Vi har gemensam introduktion och eftersnack.

Fixa-jollen-dagar torsdag 18 Maj och söndag 21 Maj Norra Klubbhuset

Leta fram din jolle, eller köp en på Blocket, vi går igenom dom och ser vad som behöver fixas. Vi tipsar om bra utrustning. Alla sorters jollar är välkomna (tex. Optimist, RS Feva, E-jolle, Laser, 420 och 5o5). Öppet hus: Torsdagen den 18 maj  18:00 – 20:00 och söndagen den 21 maj mellan kl. 13:00 – 16:00. Är vädret bra testar den som vill att segla också. Ta gärna med något att grilla på söndagen.

Kallelse och dagordning till årsmöte 2016

Kallelse till årsmöte 2016

Se även förslaget till stadgeändring

Uppdatering 2016-11-24: Extra information årsmötet

När: Måndagen den 5:e december kl 18:30
Var: Kvarnkullen Kungälv
Dagordning:

– Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
– Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst.
– Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning.
– Behandling av revisorernas berättelse.
– Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
– Beslut om arvode till styrelse och övriga funktionärer.
– Beslut om årsavgifter.
– Beslut angående inkomst- och utgiftsstat.
– Val av styrelse enligt stadgarna.
– Val av revisor enligt stadgarna.
– Val av sektionsstyrelser, föreskrivna i §11 första stycket.
– Val av förtroenderåd, tre ledamöter.
– Val av valberedning.
– Övriga val.
– Behandling av motioner samt förslag och framställningar från styrelsen.
– Beslut om att antaga nya stadgar?
– Beslut om att de som skall byta till en mindre båtplats skall få förtur i byteskön?
– Beslut om Inglasning av verandan?
– Beslut om avgift för hantering av vaggor?
– Beslut om avgifter för uthyrning av 2:a hands plats?
– Räkenskapsår, skall vi ändra så att det ligger ihop med kalenderåret?
– Organisationstankar
– Övriga frågor

 

Varmt välkomna
Styrelsen